C.G.V


- ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTENVERLENING -

Definities en reikwijdte

De algemene verkoopvoorwaarden van producten en dienstverlening, hierna
"de algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Distributiepolitie. sprl, met maatschappelijke zetel te Avenue Paul Pastur, 80 te 6001 Marcinelle, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0876.119.935, hierna "de dienstverlener" of "de verkoper" genoemd.


Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper/dienstverlener en de klant. De
verkoper/dienstverlener en de klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als "de partijen".

De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten bestelt
bij de verkoper/dienstverlener.

De "consument" is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet behoren tot
zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de
algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de
verkoper/dienstverlener: www: https://distribution-police.be/, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt haar aanvaarding van de rechten en plichten die daarmee verband houden.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op zijn website
. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van product(en) en/of dienst(en) die
daarna worden geplaatst.


Bieden en bestellen


Om een ​​bestelling te plaatsen kiest de klant het(de) product(en) en/of dienst(en) die hij wenst te bestellen
en informeert de verkoper/dienstverlener per telefoon, post, e-mail of via een online formulier
.

De verkoper/dienstverlener stuurt de klant een bestelbon met betrekking tot deze producten en/of
diensten en vraagt ​​eventueel om betaling van een voorschot. Het bestelformulier bevat
een verklaring die de klant herinnert aan de toepassing van deze algemene voorwaarden en
het bestaan ​​van het herroepingsrecht voor consumenten.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele
fouten onmiddellijk aan de verkoper/dienstverlener te melden.

De klant dient vervolgens het ondertekende bestelformulier te aanvaarden en terug te sturen naar de verkoper/aanbieder om
zijn bestelling te bevestigen.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor om de
bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens
kennelijk foutief of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil is met betrekking tot de betaling van een
eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de
verkoper/dienstverlener, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht,
zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling worden verworven door de verkoper/dienstverlener en gefactureerd aan de
klant, als schadevergoeding.

Betaling

Facturen zijn betaalbaar, in de factuurvaluta, op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener,
op de factuurdatum.


Elke klacht met betrekking tot een factuur moet acht kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. Bij gebreke hiervan kan de klant
deze factuur niet meer betwisten.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidsintrest van 8% per jaar voor particulieren. Voor handelaars geldt de intrest voorzien door de wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal eveneens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling
, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totaal verschuldigde bedrag als schadevergoeding.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.
Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd
tussen het moment van de bestelling en het moment van levering en/of uitvoering, wordt
automatisch aan de klant aangerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden
apart berekend tijdens het bestelproces, volgens de wijze en plaats van levering
en het aantal bestelde producten.

Tijdslimiet


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door de verkoper/dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen
fatale termijnen. De verkoper/dienstverlener kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging
aanzienlijk is en als deze te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

De klant kan zich niet beroepen op leverings- en/of uitvoeringstermijnen om de ontbinding
van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering te doen gelden, tenzij
schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper/dienstverlener.

In geval van vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een aangetekende ingebrekestelling sturen
naar de verkoper/dienstverlener, die dan kan genieten van
50% van de voorgeschreven tijd om het product te leveren( s) besteld en/of de
bestelde diensten uitvoeren.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot hun volledige betaling.

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na afhaling of levering van de
artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het
Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geplaatste zaken de exclusieve eigendom van de verkoper tot
volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden,
is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of zelfs
op welke wijze dan ook als onderpand te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze artikelen te wijzigen
, door incorporatie of bestemming onroerend goed te maken,
te verkopen of

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, in overeenstemming
met het bepaalde in dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het
in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of
schade aan de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico's te verzekeren
. De klant verbindt er zich tevens toe de producten zodanig op te slaan dat ze niet kunnen
worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als
eigendom van de verkoper.


Recht om in te trekken

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die op afstand
producten en/of diensten bestelt bij de verkoper/dienstverlener over een termijn van 14
kalenderdagen vanaf de datum, voor de producten, van de dag van de levering van de producten of de melding
van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder
boete en zonder opgave van redenen.

Voor diensten begint de termijn van 14 kalenderdagen te lopen vanaf de dag waarop
het contract is gesloten, dwz de dag waarop de consument het overzicht van zijn
bestelling ontvangt, met name per e-mail.

Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende
werkdag.

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat
op de website van de verkoper/aanbieder wordt geplaatst, door middel van het formulier dat
met de bestelbon wordt meegestuurd of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand
en Energie: economie.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin de beslissing om het contract te herroepen uiteen wordt gezet
.

De consument dient het (de) product(en) waarvan hij heeft afgezien van de aankoop, in
perfecte staat en in de originele verpakking terug te sturen.

Alleen de directe kosten van het retourneren zijn voor rekening van de consument.

De verkoper/dienstverlener zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
14 dagen na terugzending van de producten terugbetalen.

De consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt
geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst wordt uitgevoerd vóór
het verstrijken van de termijn van 14 dagen en erkent dat hij door deze uitvoering zijn herroepingsrecht verliest
, kan dit recht niet meer uitoefenen overeenkomstig artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van
economisch recht.

Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in het geval
van een van de andere uitzonderingen bedoeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht,
in het bijzonder in het geval van de levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument
of duidelijk gepersonaliseerd.

Annulering van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals beschreven in
het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te beëindigen, stelt de
verkoper/dienstverlener hiervan op de hoogte, die de te volgen stappen zal aangeven.

Een eventueel door de klant aan de verkoper/dienstverlener betaald voorschot wordt niet terugbetaald. Indien
geen voorschot is betaald, kan de verkoper/dienstverlener van de klant een
verbrekingsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de producten en/of diensten waarvan de bestelling
door de klant is geannuleerd.

Levering en/of uitvoering van de bestelling

De door de verkoper/dienstverlener opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn
louter indicatief en binden de verkoper/dienstverlener niet. Een vertraging in de levering en/of de uitvoering
van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, verbreking
van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, noch tot betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd of uitgevoerd na volledige betaling. De
eigendomsoverdracht en de risicolast vindt plaats wanneer de bestelling volledig is
betaald. De klant wordt daarom geïnformeerd over het feit dat hij alleen de last draagt ​​van de risico's verbonden aan de
levering.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer product(en) na de betaling van de bestelling,
verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de keuze te geven tussen een
terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering tegen het einde van de
voorraadtekort van het/de betrokken product(en).

Ontvangst van de bestelling en klacht

De klant dient de ogenschijnlijk goede staat te controleren alsook de conformiteit van de producten die hem werden bezorgd
of die hij afhaalt op het voorziene afhaalpunt met de producten die hij besteld heeft.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 5 dagen na levering
van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt.
Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht
de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Eventuele klachten met betrekking tot de door de dienstverlener verleende diensten moeten
schriftelijk worden ingediend binnen 5 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
klacht. Anders kunnen ze niet in aanmerking worden genomen.
Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen vervanging of
terugbetaling van de prijs van de betrokken producten en/of diensten.

Intellectueel eigendom

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slagzinnen, grafische handvesten enz. die
via de website of de catalogus van de verkoper/aanbieder toegankelijk zijn, zijn beschermd door het
intellectueel eigendomsrecht.

Tenzij uitdrukkelijk vooraf anders is overeengekomen, is de klant niet bevoegd tot het wijzigen, reproduceren,
verhuren, lenen, verkopen, verspreiden of creëren van afgeleide werken die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de
elementen die aanwezig zijn op de website of catalogus van de verkoper./dienstverlener.

Tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt verzaakt, omvat de overeengekomen prijs dus geen enkele overdracht van
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

Garanties


◦ Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper gehouden de producten te vrijwaren
tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of
die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant gekocht of minder zou hebben betaald
als hij ze had gekend.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel
1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen het terugzenden van het product met een verborgen gebrek tegen een
volledige terugbetaling, of behouden tegen een gedeeltelijke terugbetaling .
De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken waarvan de klant
op het moment van aankoop kennis had kunnen of moeten nemen. Evenzo is de verkoper enkel verplicht de producten te vrijwaren
tegen verborgen gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij
de klant niet heeft ingelicht.

Alleen de factuur, het ontvangstbewijs of de bestelbon gelden als garantiebewijzen voor de
klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in
hun originele versie worden voorgelegd.

◦ Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met consumentenstatus

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die de hoedanigheid van consument
heeft ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die
bestonden bij de levering van het product en die zich voordeden binnen een termijn van twee jaar vanaf
die datum . datum.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product, zonder kosten voor
de consument.

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor de verkoper
of de consument ernstig ongemak zou bezorgen,
kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen
alleen een terugbetaling overeenkomen als de defecte producten door
laatstgenoemde worden geretourneerd.

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie
van het product niet langer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet
verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van de gebruiksmogelijkheden van het product.

De consument is verplicht de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming
binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd, op straffe van
verval van zijn recht op reclame.

Enkel de factuur, de kassabon of de aankoopbon gelden als garantiebewijzen voor de
consument tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard
en in hun originele versie worden gepresenteerd. De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op
deze documenten.

Deze garantie is niet van toepassing in het geval dat het defect het gevolg is van verkeerd gebruik,
externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtageverschijnselen of elk gebruik
dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

Bij schade, diefstal of verlies van een ter reparatie aangeboden product
is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product.
De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van
gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden teruggestuurd.

◦ Garantie met betrekking tot de geleverde diensten

De dienstverlener verbindt zich ertoe de dienstverlening op verantwoorde wijze uit te voeren.

De klant profiteert van een conformiteitsgarantie van de geleverde diensten met betrekking tot de
aanvankelijk gevraagde diensten. Als er tijdens deze periode een afwijking wordt geconstateerd,
zal de dienstverlener deze kosteloos en zo snel mogelijk corrigeren, op voorwaarde dat
de geconstateerde afwijkingen naar behoren aan de dienstverlener zijn gemeld.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de conformiteitsgarantie voor de gevraagde diensten als gevolg van
een niet-geautoriseerde tussenkomst of wijziging, een bedieningsfout of
niet-conform gebruik door de klant, of naar aanleiding van een anomalie veroorzaakt door een
tussenkomst van de klant of een derde.

De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die zouden worden beschermd door het recht op intellectueel eigendom
originele creaties zijn. In het geval dat hij een beroep heeft gedaan op
externe contractanten om alle of een deel van de diensten uit te voeren, verklaart hij dat hij
alle rechten en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.

Bijgevolg vrijwaart de dienstverlener de klant tegen elke actie, klacht, beschuldiging, claim of verzet van een persoon die zich beroept op een intellectueel of industrieel
eigendomsrecht , of een daad van oneerlijke concurrentie, op het geheel of een deel van de geleverde diensten.

Verantwoordelijkheid

Algemeen . De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waarvoor de
verkoper/dienstverlener aansprakelijk is uitsluitend middelen zijn en dat hij enkel verantwoordelijk is voor zijn bedrog en
grove nalatigheid.

In het geval de klant het bestaan ​​van een grove of opzettelijke fout van de
verkoper/dienstverlener aantoont, omvat de schade waarvoor de klant aanspraak kan maken op vergoeding enkel
de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de verkoper/dienstverlener wordt toegerekend met uitsluiting van
enige andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het
bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige
rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de geleverde producten of de geleverde diensten, zoals
met name winstderving, stijging van algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper/dienstverlener is evenmin verantwoordelijk in geval van mededeling van
foutieve gegevens door de klant, of in geval van een bestelling die op zijn naam wordt geplaatst door een derde.

Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die
zijn land oplegt met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet
verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met enige beperking of extra belasting die moet worden
betaald vanwege het beleid dat zijn land op dit gebied heeft aangenomen.

Materialen . Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een
bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, en dit ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is deze laatste
vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit de keuze van het
procédé of de genoemde materialen. .

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander
middel waarmee de website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant
erkent ook de risico's van het digitaal of
elektronisch opslaan en verzenden van informatie.

De klant aanvaardt dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van de website (evenals eventuele applicaties) van de verkoper/dienstverlener
of het internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's.

De klant aanvaardt eveneens dat de elektronische communicatie die wordt uitgewisseld en de back-ups
gemaakt door de verkoper/dienstverlener als bewijs kunnen dienen.

Gemengd

Overmacht of toevallige gebeurtenis . De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld,
zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van
zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen
: 1) het gehele of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het
computersysteem of de database van de verkoper/dienstverlener wanneer een van deze gebeurtenissen
redelijkerwijs niet rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de verkoper/dienstverlener en niet is aangetoond
dat de dienstverlener/verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om
een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) bevingen 3) branden, 4)
overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan
niet aangekondigd, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10 ) opstanden en rellen, 11) een onderbreking van de bevoorrading
energie (zoals elektriciteit), 12) uitval van het internetnetwerk of
gegevensopslagsysteem, 13) uitval van het telecommunicatienetwerk, 14) verlies van
verbinding met het internetnetwerk of het telecommunicatienetwerk dat afhankelijk is van de
verkoper/dienstverlener, 15 ) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing van invloed is op de goede
uitvoering van dit contract of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de
verkoper/dienstverlener.

Onvoorspelbaarheid . Indien de uitvoering van zijn verplichtingen door omstandigheden buiten de wil van de verkoper/dienstverlener
niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of
moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper/dienstverlener en de klant zich ertoe om te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen over een
aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op herstel van
het evenwicht.
Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vergoeding of schadeloosstelling van welke
aard dan ook.

Beëindiging van contract . In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in
het kader van eerdere contracten tussen de klant en de verkoper/aanbieder, heeft deze laatste het recht om
de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige terugbetaling door de klant van elke
onbetaalde schuld aan de verkoper/aanbieder.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper/dienstverlener het
contract uitsluitend door toedoen van de klant zonder vertraging of schadevergoeding beëindigen en, indien nodig, betaling van een schadevergoeding vorderen
met alle rechtsmiddelen.

Illegaliteit . De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze voorwaarden
aantasten , noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst een tegengestelde bedoeling blijkt.

Titels . De kopjes die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn
alleen ter referentie en gemakshalve. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de
bepalingen die ze aanwijzen.

Geen ontheffing . Traagheid, nalatigheid of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel
onder deze voorwaarden uit te oefenen, mag op geen enkele manier worden opgevat
als afstand doen van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze
algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe hun toevlucht te nemen tot bemiddeling alvorens enige andere
methode van conflictoplossing toe te passen.


De partijen stellen daarom in onderling overleg een bemiddelaar aan die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie ( Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr) of
belasten hiervoor een derde aanduiding.

Nadat de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de
wijze van organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elk van de partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen, onverminderd de bemiddeling
.

Indien de bemiddeling mislukt,
zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.